loader
savet-rod.png

Савет родитељаГодишњи план Савета родитеља у школској 2022/23.години и чланове Савета можете погледати овде

О Д Л У К Е  С А В Е Т А   Р О Д И Т Е Љ А

1. На седници 13.09.2022.године донета је одлука о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика у школској 2022/23.години. Изабрана је ОК ''АМС осигурање'' са премијом од 300,00 динара. 
2. На седници од 13.09.2022.године донета је одлука о висини Ученичког динара, у износу од 300,00 динара годишње на добровољној основи, која ће бити намењена за набавку награда ученицима за крај школске године.

3. На седници одржане дана 13.09.2022.године донета је одлука о избору фотографа за фотографисање ученика у шк.2022/23.години. Изабрана је фотографска радња ''Мирко и Бранко''


Годишњи план Савета родитеља у школској 2021/22.- прочитај овде


Чланови Савета родитеља у школској 2021/22,години - погледај овде

На првој седници Савета родитеља, одржаној дана 14. 09. 2021. године, одређен је:  
- председник Савета родитеља – Јелена Мирић 
- заменик председника – Александра Милосављевић

Представник за Општински Савет родитеља: Александра Миловановић

Избор чланова Савета у Стручне активе и Тимове:

 Састав Стручног актива за развојно планирање •Маја Радисављевић 
 Састав Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:•Миле Карабашевић 
  Састав Тима за за самовредновање:•Ана Јовановић   


О Д Л У К Е   С А В Е Т А  Р О Д И Т Е Љ А


1. На седници 14.09.2021.године донета је одлука о избору осигуравајуће куће за осигурање ученика у школској 2021/22.години. Изабрана је ОК ''Дунав осигурање'' са премијом од 300,00 динара.
2. На седници од 14.09.2021.године донета је одлука о висини Ученичког динара, у износу од 200,00 динара годишње на добровољној основи, која ће бити намењена за набавку награда ученицима за крај школске године.

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8