Закони и Правилници

Пословници и правилници школе


Информатор о раду

Статут ОШ''Вук Караџић'' Бор
Измене и допуне Статута (2022.година)

Пословник о раду Школског одбора ОШ''Вук Караџић'' Бор

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно - дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова 

Правилник о похвалама и наградама ученика ОШ''Вук Караџић'' Бор

Правилник о конкурсној комисији за избор директора школе

Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности (Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност)

Правилник о заштити података о личности ОШ''Вук Караџић'' Бор (Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности)Правилници Министарства просвете

Све важеће прописе можете видети на линку.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања

Правилник о програму наставе и ученња за осми разред основног образовања и васпитања

Посебан колективни уговор
Измене и допуне ПКУ (2022)

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8