Закони и Правилници

Пословници и правилници школе


Информатор о раду
Статут ОШ''Вук Караџић'' Бор
Измене и допуне Статута (2022.година)
Пословник о раду Школског одбора ОШ''Вук Караџић'' Бор
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о васпитно - дисциплинској одговорности ученика
Правилник о организацији и систематизацији послова 
Правилник о похвалама и наградама ученика ОШ''Вук Караџић'' Бор
Правилник о конкурсној комисији за избор директора школе
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности (Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност)Правилници Министарства просвете

Све важеће прописе можете видети на линку.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
Правилник о програму наставе и ученња за осми разред основног образовања и васпитања
Посебан колективни уговор
Измене и допуне ПКУ (2022)

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8