loader

Закони и Правилници

Пословници и правилници школе


Информатор о раду

Статут ОШ''Вук Караџић'' Бор
- Измене Статута (2019.год)
- Измене и допуне Статута школе (2019)
- Измене и допуне Статута (2019)
Измене и допуне Статута (2022.година)
- Измене и допуне Статута (2023)

Пословник о раду Школског одбора ОШ''Вук Караџић'' Бор
- Измене Пословника о раду Школског одбора (2019)
- Измене и допуне Пословника о раду Школског одбора (2024.год)

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

Правила понашања деце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица

- Измене и допуне Правила понашањадеце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица (2023.год.)
- Измене и допуне Правила понашањадеце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица (2023.год.) 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно - дисциплинској одговорности ученика
- Измене Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (2019.год)
- Измене Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (2023.год)

Правилник о организацији и систематизацији послова 

Правилник о похвалама и наградама ученика ОШ''Вук Караџић'' Бор

Правилник о конкурсној комисији за избор директора школе

Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности (Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност)

Правилник о заштити података о личности ОШ''Вук Караџић'' Бор (Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности)

Правилници Министарства просвете

Све важеће прописе можете видети на линку.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања

Правилник о програму наставе и ученња за осми разред основног образовања и васпитања

Посебан колективни уговор
Измене и допуне ПКУ (2022)

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8